Energia solar tèrmica

panell solar termicQue es considera energia solar tèrmica?

L'Energia Solar Tèrmica, és una font energia renovable, que utilitza la radiació solar. Serveix tant per a instal·lacions domèstiques, com industrials, i la seva funció és l'escalfament de l'aigua (o altres ...) com aigua calenta sanitària o calefacció.

També pot ser servida per alimentar una màquina de refrigeració per absorció, que desprèn calor en lloc d'electricitat per condicionar l'aire.

Tipus d'instal·lacions

Sistema solar tèrmic de tipus circulació natural:

En incidir la radiació solar al captador, transfereix la seva energia al fluid contingut en el mateix, que augmenta la seva temperatura i disminueix així la seva densitat. S'origina una diferència tèrmica entre el líquid en el captador i el líquid en l'acumulador.

Aquest sistema no requereix de bomba de recirculació i generalment treballa amb la pressió de la xarxa. Pel que fa als costos operatius és el més econòmic, el seu cost és zero.

Sistema solar tèrmic de tipus circulació forçada:

La circulació del líquid tèrmic pel captador i per la resta de circuit s'aconsegueix mitjançant una bomba de circulació amb la regulació corresponent, a través d'un termòstat que regula la temperatura.

Presenta un petit cost operatiu produït pel treball de la bomba. Els seus usos són en qualsevol tipus d'instal·lació tant residencial, com industrial, especialment quan es requereix escalfar grans volums d'aigua.

El procés de funcionament és senzill i es porta a terme en 2 circuits independents, un primari on hi ha el líquid tèrmic, i un altre secundari que és per on circula l'aigua calenta sanitària. L'energia tèrmica procedent dels raigs solars arriba als captadors, escalfant el fluid que circula pel seu interior. El líquid un cop escalfat, entra a l'intercanviador, és aquí on es produeix el procés d'escalfament d'aigua, a través d'aquest. L'aigua Calenta Sanitària (ACS) s'emmagatzema en un dipòsit acumulador fins a poder ser utilitzada, mantenint la seva temperatura.

L'energia tèrmica a partir del Sol és l'energia més neta que existeix, és a dir, no repercuteix sobre el medi ambient ia més, no requereix cap tipus de transformacions ni produccions addicionals.

Avantatges

Gran qualitat energètica.

No presenta gairebé impacte ecològic.

Es considera una font inesgotable.

No utilitza combustibles fòssils, per tant no provoca emissions atmosfèriques com són les de CO2, SO2 i NO2.

No produeix altres contaminants com cendres, compostos radioactius, entre d'altres.

No necessita l'ús d'instal·lacions de transport i pèrdues energètiques durant aquest.

És un sistema d'autogeneració de l'energia, i és auto suficient

Els mesos de major rendiment són els mesos d'estiu, ja que són els millors a nivell solar (inclinació, orientació). Quan interessa augmentar el rendiment a l'hivern (amb perjudici del rendiment a l'estiu), es solen posar inclinacions per sobre del grau de latitud.

És fonamental un bon manteniment de la instal·lació. La garantia per a un bon es basa precisament en aquest concepte, per tant per a una vida útil el més llarga possible són recomanables aquests processos:

Una bona neteja de la superfície de captació.

Les estructures han de portar la protecció adequada enfront de la corrosió i rovell.

Vigilar que els elements de la instal·lació (canonades, captadors i acumuladors), tinguin els respectius aïllaments en bon estat.

Ajustar les pressions i temperatures dels circuits que desitgin i vigilar que funcionin en bon estat.

Assegurar l'adequat funcionament dels sistemes de seguretat, perquè no hi hagi sobreescalfaments

Cal fer també revisions generals de la instal·lació, com són revisions de les fixacions dels captadors i altres, fer un bon manteniment de la caldera, en el cas d'instal·lacions mixtes, i controlar tot tipus de pèrdues que hi pugui haver en el circuit de consum.

button3 ca 310x162

button1 ca 310x162

button2 ca 310x162