Normativa ErP

erpAquesta nova legislació de la Comissió Europea es composa de dues importants lleis: la norma de Disseny ecològic (ErP) i la d'etiquetatge energètic.
Ambdues seran d'obligat compliment en els 30 estats membres de l'àrea d'influència econòmica la CE a partir del 26 de Setembre de 2015.

La norma de Ecodiseny (ErP) estableix requisits mínims d'eficiència energètica, emissions de NOx i de nivells de soroll per als equips de calefacció que es fabriquin o instal·lin a Europa. L'objectiu d'aquesta norma és la d'aconseguir els protocols internacionals de reducció d'emissions de CO2 i més en concret aconseguir els objectius del pla europeu 20/20/20 en el 2020.

La norma d'etiquetatge energètic, que ja és obligatòria en molts dels productes energètics i de consum del nostre dia a dia, té com a objectiu donar informació senzilla al consumidor sobre l'eficiència dels productes de calefacció que compra. La idea final és incentivar la compra dels productes més eficients. Les etiquetes no només han d'aparèixer en els productes comercialitzats individualment, els conjunts d'equips que un mateix professional instal·li en el mateix lloc, hauran de portar una etiqueta energètica del conjunt. 

Baxi calefacció, a l'avantguarda de la innovació en el nostre sector, està preparant-se des de fa temps per adaptar tots els seus productes a aquesta nova normativa. Apostant, a tot moment pels equips amb més eficiència i més respectuosos amb el medi ambient.

La normativa ErP no només definirà els productes que puguin ser instal·lats a partir de Setembre de 2015, també canviarà la forma de calcular els rendiments dels generadors de calor. Un dels canvis més importants serà l'ús del PCS (Poder Calorífic Superior) dels combustibles. Fins ara en el nostre sector s'utilitzava el PCI (Poder Calorífic Inferior) per definir l'eficiència dels equips, això ens proporcionava valors propers i fins i tot superiors al 100% de rendiment. Alguna cosa que era, des del punt de vista més purista, una manera inexacta de fer els càlculs ja que no es tenien en compte la calor latent del vapor d'aigua originat durant la combustió.

En utilitzar el PCS per fer el càlcul de rendiment, els valors resultants seran més realistes, però molt inferiors als quals estem acostumats.

De la mateixa manera, aquesta nova reglamentació establirà un nou mètode per al càlcul del rendiment de les calderes de menys de 70 kW: el rendiment estacional.

En realitat es tracta d'una aproximació més precisa al possible rendiment d'un equip en una instal·lació real.
Com a resum, podem dir que aquesta legislació prohibirà els productes menys eficients. Els mínims d'eficiència establerts difícilment podran ser aconseguits per calderes convencionals, les calderes de condensació seran les protagonistes a partir del 2015.

 

button3 ca 310x162

button1 ca 310x162

button2 ca 310x162